Import z Chin a praca w godzinach nadliczbowych

Import z Chin to niekiedy praca w godzinach nadliczbowych

W związku z czym praca w godzinach nadliczbowych, niezbędna ze względu na szczególe potrzeby pracodawcy, nie może być większa niż 150 godzin w roku kalendarzowym. To ograniczenie ma za zadanie zapobieganie nadużyciom ze strony pracodawców. Pomimo tego ograniczenia, w układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie pracy lub w umowie o pracę, jeśli pracodawca nie należy do układu zbiorowego pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dozwolone ustalenie innej, większej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż wspomniana wcześniej 150. Ma to ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o import z Chin http://oexebusiness.com/import.

Wtedy jednak tygodniowy czas pracy wraz z godzinami nadliczbowymi nie może być większy niż przeciętnie 48 godzin w branym pod uwagę okresie rozliczeniowym. Pracownikowi, który wykonuje prace w godzinach nadliczbowych, prócz normalnego comiesięcznego wynagrodzenia w kwocie ustalonej na podstawie umowy o pracę, przysługuje dodatek, którego wysokość zależna jest od rodzaju i pory dnia, w której praca w godzinach nadliczbowych jest wykonywana. Wskazując na import z Chin nie należy zapominać, że jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypada w nocy lub w niedziele i święta, które nie są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z jego rozkładem czasu pracy oraz w dniu będącym wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za prace w niedziele lub w święto, zgodnie z wymaganym od niego rozkładem czasu pracy, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia.

Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z powodu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba, że do przekroczenia tej normy doszło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku. Za pracę w godzinach nadliczbowych, przypadających w każdym innym dniu, przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 50% wynagrodzenia ukierunkowanego na import z Chin. Należy zaznaczyć fakt, iż pracodawca nie może unikać wypłacenia dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, tłumacząc to brakiem środków na jego pokrycie, ze względu na szczególne okoliczności, które uzasadniają pracę jego pracowników w godzinach nadliczbowych. 

W zamian za prace w godzinach nadliczbowych, możliwe jest również udzielenie pracownikowi czasu wolnego od pracy w takim samym wymiarze. Jest to możliwe zawsze na pisemny wniosek pracownika lub bez wniosku, wtedy pracodawca jest zobowiązany do udzielenia czasu wolnego nie później niż do końca okresu rozliczeniowego, w czasie o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Nie może to jednak spowodować zmniejszenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny czasu pracy. W przypadku przyznania czasu wolnego od pracy w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek do wynagrodzenia nie przysługuje. Ma to podobne odniesienie, jeżeli chodzi o import z Chin. 

Kodeks pracy wprowadza kategorię pracowników pracujących w nocy, do których zalicza się pracowników, których rozkład czasu pracy zawiera w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej, lub których minimum 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym wypada w porze nocnej. Niezaliczenie konkretnego pracownika do tej kategorii nie ma wpływu na jego prawo do dodatku za każdą godzinę pracy wykonywaną w nocy. Import z Chin to ogromna odpowiedzialność dla kierowcy. W związku z czym należy stosować się do czasu pracy.

Indywidualność traktowania pracowników pracujących w nocy przejawia się tylko w stosowaniu regulacji, która ogranicza ich czas pracy do 8 godzin na dobę, pod warunkiem, że wykonują oni prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym bądź umysłowym. Wymienione ograniczenie nie obejmują przy tym: pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, przypadków, w których występuje konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Ma to odniesienie, jeżeli chodzi o import z Chin.

Pracodawca, który zatrudniają pracowników pracujących w nocy ma obowiązek powiadomienia właściwego inspektora pracy o tym, że zatrudniania pracownika pracującego w nocy. Obowiązek ten nowelizuje się dopiero po złożeniu wniosku przez pracownika o przekazanie takiej informacji. Należy zaznaczyć, że niektóre grupy pracowników objęte są bezwzględnym zakazem pracy w nocy. Tyczy się to kobiet w ciąży oraz pracowników młodocianych. W przypadku pracowników, którzy opiekujących się dzieckiem do lat 4 taka praca jest możliwa tylko za ich zgodą. Również gdy chodzi o pracowników niepełnosprawnych, praca w nocy jest dozwolona tylko wtedy, gdy lekarz przeprowadzający badania ochronne pracowników bądź w razie jego braku, lekarz pełniący opiekę nad pracownikiem wyda, na jego wniosek, zgodę na pracę niepełnosprawnych w porze nocnej lub w przypadku, gdy niepełnosprawny jest zatrudniony przy pilnowaniu. Ma to zastosowanie, jeżeli chodzi o import z Chin.

W kwestii nadgodzin, jeżeli w określonej dobie nie została przekroczona norma dobowa lub nie został przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, godziny nadliczbowych nie ma. Powstają one tylko po przekroczeniu norm czasu pracy jakie obowiązują danego pracownika bądź przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy. Należy zaznaczyć, że praca w nadgodzinach wykonywanych w porze nocnej refundowana jest ze 100% dodatkiem do wynagrodzenia, chyba że pracodawca udzielił za taką pracę czasu wolnego.