Technologia a tajemniczy klient

Tajemniczy klient w dobie postępującej technologii ma zdecydowanie łatwiej! Co warto wiedzieć?

Dzięki znacznemu postępowi technologicznemu jaki dokonał się zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, zastosowanie środków informatycznych, multimedialnych we współczesnym świecie jest oczywiście ogromne i jak się wydaje stale rosnące. Tajemniczy klient dzięki temu ma mocno ułatwioną pracę. Ogólnie można stwierdzić, że pod pojęciem informacji, należy rozumieć przekaz wiadomości o dowolnym charakterze i strukturze nośnika, który wzbogaca wiedzę. Najczęściej przyjmuje się, ze informacja to wiedza o określonym stanie rzeczy lub o procesach w postrzeganej rzeczywistości. Informacja, to przekazywanie oraz odbieranie komponentów wiedzy nadającej się do wykorzystania na przykład do podejmowania decyzji przez menedżera tajemniczego klienta.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego, musi uwzględniać wybór środków gwarantujących bezpieczeństwo w procesie przetwarzania informacji. Szczególnego znaczenia, dla efektywnego funkcjonowania organizacji, nabiera stworzenie prawa dotyczącego legalności i bezpieczeństwa przetwarzania informacji, które jednocześnie pozwalają utworzyć wystarczającą przestrzeń dla własnych regulacji wewnętrznych i wprowadzenia, adekwatnych do wymagań i zagrożeń, instrumentów ochrony. Bez wątpienia, do prawidłowego funkcjonowania marki pod kątem technologicznym można zaliczyć podpis elektroniczny, który usprawnia działanie. pracy jaką wykonuje tajemniczy klient. 

Szerokie ujęcie podpisu elektronicznego, poprzez wskazanie na jego identyfikacyjną rolę, bez względu na to, czy dane elektroniczne zostały należycie zabezpieczone i czy są prawdziwe, jest w pewnych sytuacjach obrotu z pewnością niewystarczające. Bardziej skutecznym sposobem identyfikacji podmiotu składającego elektroniczne oświadczenie woli oraz ochrony integralności takiego oświadczenia woli jak technologia podpisu cyfrowego oparta na kryptografii asymetrycznej. Od kilkudziesięciu lat naukowcy poszukiwali sposobu, w jaki dokumentowi elektronicznemu można nadać indywidualne cechy pochodzące od autora i zarazem możliwe do weryfikacji przez odbiorcę dokumentu, w tym przypadku tajemniczego klienta.

Należy jednak pamiętać, iż posługiwanie się bezpiecznym podpisem elektronicznym wymaga użycia komponentu technicznego i oprogramowania podpisującego gwarantujących, że podpisywanym dokumentem jest ten, którego prezentację widzi podpisujący. Jednocześnie w trakcie składania podpisu zapewniona musi być należyta ochrona klucza prywatnego, uniemożliwiająca jego skopiowanie lub poznanie przez osoby niepowołane. Elementy wykorzystywane do składania podpisu są ściśle związane z samą technologią klucza publicznego.